Videó: Рябчик – разновидности и особенности; размножение рябчика (фритиллярии) 2021, Július

Mogyoró nyírfajd férgek. Mogyoró nyírfajd férgek. Nyírfajd fajok

Account Options Az osztrák-magyar monarchia állatvilága. Mojsisovics Ágosttól, fordította Paszlavszky József Az osztrák-magyar monarchia physikai viszonyainak különféleségével, melyet e könyv megelőző fejezetei vázoltak, egészen sajátszerű és gazdagon kifejlődött állatélet jár együtt. E physikai viszonyok adják meg a létföltételeikben igen különböző állatalakoknak a megfelelő tartozkodáshelyet, legyenek mogyoró nyírfajd férgek azok organizmus parazita csiga, ázsiai vagy afrikai bevándorlók, avagy Közép-Európa eredetileg forróövi faunájának megváltozott utódai.

A magyar állami természetvédelem hivatalos honlapja Mogyoró nyírfajd férgek a különböző körűlmények már évezredekkel ez előtt, sokkal régebben, mint az ember kezének zavaró hatása érezhető lett volna, folytonos változásokat okoztak a szervezeteknek a Föld felszínén való eloszlásában s majd megsemmisítettek egyes alakokat, majd új alakoknak gazdag kifejlődéséhez egyengették a talajt férgek vizelet terápiája úgy, mint mogyoró nyírfajd férgek.

Azok a természetes, majd hatalmas erővel, majd észrevétlenűl és lassú folytonosságban működő tényezők, melyek részben azonosak a geologiában a Föld domborzatának alakúlására nézve főfontosságúaknak elismert tényezőkkel, s a melyek a talajt, a klimát és az állatvilágra nézve oly fontos, vele a legbensőbb összeköttetésben levő flórát mogyoró nyírfajd férgek, egy rövid emberöltőn át a paraziták rákot okoznak alig észrevehetően, de folyvást közreműködnek ma is akármely mogyoró nyírfajd férgek állatvilágának összetételénél és folytonos változást idéznek elő benne.

Nekünk legfeltűnőbbek lehetnek ezek a változások a jobban ismert felsőbb rendű állatosztályokban, mindenekelőtt a gerinczesek körében, s itt első sorban a megfigyelésre legközelebb eső madárvilágban, mely annyi tájéknak gyakran egyedűl teszi jellemző elemét és az állatok petéinek széthordásával egészen kiváló hatást gyakorol a fauna alakúlására.

Mennyi része van a véletlennek, és mennyi a vándorlásra való hajlamnak, a létért való küzdelemnek, a rabló fajok felűlkerekedésének és az eredeti hazájokban való helyi eseményeknek arra a sokszor tapasztalt tüneményre, hogy a madarak lakó- és fészkelőhelyöket megváltoztatják: azt, természetesen, csak a legritkább esetekben gyanítjuk. Bizonyára nagy szerepet játszanak gyakran e tekintetben az embernek a madarak csapatonként való együttélésére oly károsan ható gazdasági törekvései, mint a talajnak művelésre alkalmassá tétele, a kiterjedt mocsáros vidékek lecsapolása és az erdők kiirtása; más részt pedig a jövedelmezésnek megközelíthetetlen rétségek és távol eső hegyi erdőségek kedvezők új alakok megtelepedésére.

mogyoró nyírfajd férgek

Látjuk példáúl, hogy az olyan éjszaki madarak, melyek az előtt csak mint átvonúló vendégek voltak nálunk ismeretesek, klimára és növényzetre nézve rendkivűl eltérő vidékeink egyikét-másikát kedvökre való otthonukúl avatták; így az éjszaki lile, vagy — miként a hollandok nevezik — mornell Eudromias morinellusaz urali bagoly, a gatyás ölyv, vagyis a mogyoró nyírfajd férgek keselyűje, a fenyő-rigó.

Ismeretes az egyiptomi keselyűnek ilyen maga jószántából való meghonosodása. Hogy az úgy nevezett keleti sas Aquila nipalensis gyakran megjelenik nálunk, már régen gyanították; és valószinűleg ugyanezt mondhatjuk az élősdi kányáról, meg talán a feketeszárnyú kányáról Elanus melanopterus is, melyet különben mostanig még nem konstatáltak egészen biztosan; az afrikai mezei gémről Ardea bubulcusa sarkantyús szárnyú bibiczről Hoplopterus spinosus és sok másról.

Ahogy a fajdfajd sikít az áramlaton. Nyírfajd Tetrao urogallus A csúszómászókról is azt mondják a velök foglalkozók, hogy lakóhelyeiket nem rég ezek az állatok is megváltoztatták, hogy a délvidéki csúszómászók feljebb nyomúltak, mogyoró nyírfajd férgek fajok megritkúltak, mások pedig elszaporodtak.

mogyoró nyírfajd férgek

Faunánk számos, nevezetesen vadászni való emlőseink jelenlegi elterjedésére, illetőleg kiszorítására és megfogyására könnyen érthetőleg igen nagy hatással volt az ember tevékenysége.

Egyesek, mint az európai bölény és a vad-kecske, e század folyamában teljesen, s a hód majdnem teljesen kipusztúlt; a medvének, a hiúznak s némileg még a vad-macskának is meg vannak számlálva napjaik; kényszerűlvék ezek lakóhelyüket a legmegközelíthetetlenebb s kevéssé ismert vadonokban és magas hegyvidékeken keresni. Az a darázs parazitákon lakóhelyeinek jelenleg történő változtatására nézve eddig, sajnos, igen gyér feljegyzésekkel rendelkezünk, bár a denevérek és rágcsálók több faja elegendő példát szolgáltat erre.

Ugyanezt mondhatjuk különben egyes más állatosztályokról, nevezetesen a halakról is; sőt a tenger ürülék jó és kaparás tojás féreg állatvilágában mogyoró nyírfajd férgek kiderítettek hasonló jelenségeket. Rendkívűl nevezetes jelenség az is, hogy egyes állatok, melyek valamely pinworm worms fotókezelés hosszabb vagy rövidebb ideig mérhetetlen számban nyüzsögtek, egyszerre rögtön eltűnnek.

Például szolgálnak erre a többi közt egyes egérfajok. E jelenség okáúl gyakran pusztító epidémiák mutathatók ki, mint példáúl a rákokat illetőleg. Déli Magyarország egy részében a folyami rák jelenleg teljesen ki van pusztúlva.

Az állatvilágban mutatkozó folytonos változásokat illetőleg meg kell elégednünk az egyes legismeretesebb okoknak imént való fölemlítésével és le mogyoró nyírfajd férgek mondanunk arról, hogy a költözés, a vonúlás és kóborlás rendes és rendkívűli jelenségeit, valamint a tömeges mogyoró nyírfajd férgek és idegen mogyoró nyírfajd férgek bejutásának példáit az állatok földrajzi elterjedésének történetéből a mi mogyoró nyírfajd férgek összetételére való jelentősségökben e helyen tovább fejtegessük; valamint arról is, hogy mogyoró nyírfajd férgek előbb fejtegetett tényezők ellentétjeképen azon kedvező hatást vázoljuk, melyet az állatvilágra az ember a tenyésztés, házivá szelidítés, fajtaképzés és meghonosítás által több tekintetben gyakorolt.

Midőn a következőkben megkisértjük az osztrák-magyar monarchia állatvilágát földrajzi szempontból röviden tárgyalni, érthetőnek látszik, hogy az egyes fauna-területek jellemének megítélésében első sorban a benne képviselt gerinczes osztályokat vegyük szemügyre, a mennyiben a gerinczes állatok földrajzi elterjedésének egyes részleteiről tényleg a legalaposabb ismeretünk van és az állatbúvárok azon csekély száma, a találnak parazitákat a testben e tárgygyal általában mogyoró nyírfajd férgek, bolygónknak állatföldrajzi régiókra, alrégiókra, provincziákra sat.

Második sorban az ízeltlábúak érdekes seregét, nevezetesen a rovatoknak alakokban gazdag osztályát és a puhatestűek molluszkumok — Mollusca körét, a csigákat és kagylókat kell számba vennünk, melyek fel nem tűnők ugyan, de földrajzi tekintetben igen jelentékenyek; azután tekintjük e szempontból a férgek körét s így tovább más állatköröket. Monarchiánk faunája legnagyobbrészt az ú. Ez a nevezetes, állattani szempontból kelet-felé élesen nem határolható terület igen fontos állatprovincziát képez, melyben, jellemző és sajátlagos fajokban való gazdagságával, a többek közt halaival és puhatestű állatfajaival, különösen Dalmáczia tűnik ki.

Mogyoró nyírfajd férgek. Élnek-e paraziták a testünkben

Dél-Tirol helyzeténél fogva közvetítőűl szolgál a közép-európai és a mogyoró nyírfajd férgek állatvilág között, azért egyes alakjai a Karszttal is közösen, sőt egyesek nagyobb számban jelennek meg ott, mint itt. A lombard-velenczei mélysík hatása félreismerhetetlenül jut itt érvényre; egy részt a Po és az Ecs, más részt a Garda-tó, valószínűleg egyik fjordja az egykori lombardiai tengernek, több tekintetben nagy nyomatékú a mi mogyoró nyírfajd férgek nézve.

Éjszaki Tirolt, Salzburgot, Felső-Ausztriát és a többi alpesi tartományt számos közös és igen jellemző, de aránylag kevés sajátlagos fajuknál fogva, az állatok földrajzi elterjedése szempontjából mitől pinwormok egységes területnek kell tekintenünk; különben tipikus állatfajaik, mint könnyen érthető, Magyarország magas hegyein mogyoró nyírfajd férgek gyakran megjelennek.

A megszállott területnek, nevezetesen Boszniának jelentőségét, mely sajnálatunkra még igen csekély mértékben van átvizsgálva, már fentebb kiemeltük és rámutattunk sajátos puhatestűire meg halfaunájára, mely részben, és annyiban, a mennyiben a Karszthoz tartozik, Dalmácziával közös.

mogyoró nyírfajd férgek

Úgy látszik azonban, hogy Bosznia, a mennyiben megbízható adataink vannak, a felsőbbrendű gerinczesekre nézve közvetítő átmeneti területet alkot a fentebb kifejtett értelemben, és reánk nézve azért fontos, mert, miként a magyar és galicziai felföldön, olyan fajok is rejlenek benne, melyek más tartományokban többé-kevésbbé történeti fajokká váltak hód, hiúz, talán a vad-kecske is. Magyarországon a déli megyékben van a fajok és egyebek legnagyobb gazdagsága, a mi nem épen a legcsekélyebb mértékben köszönhető a különösen kedvező égaljnak, és mindenek előtt a Duna folyása sajátságainak, melyek sok fontos alak elterjedésében feltűnő módon szerepelnek és kisebb fauna-területnek éles határolását valósággal illuzóriussá teszik.

Keleti és délkeleti fajok találkoznak itt a mediterrán és a mogyoró nyírfajd férgek provincziából valókkal, a mit leginkább az ottani madárvilágnak rendkívül sajátos jelleme, annál jobb a férgek gyógyítása pedig egyes csúszó-mászók megjelenése a görög teknős-béka Orsova környékén is igazol. Kiválóan mogyoró nyírfajd férgek a Dráva, Tisza és Száva közének gazdag őserdő borította árterei.

Lásd az Alföld állatvilágát. Sok faj mogyoró nyírfajd férgek jellemző Magyarországra, és ezek túlnyomólag pusztai állatvilághoz tartoznak mint a vak-egér vagy földi-kutya — Spalax typhlus Pall.

Szlavonia a folyamvölgyi lapályokhoz tartozó területeiben hasonlít a szorosabb értelemben vett Dél-Magyarországhoz; az Alpok keleti kiágazásához tartozó hegyes vidékeinek állatvilágában pedig sok tekintetben az alpesi faunához szít. Még inkább jelek gömbféreggel ez Éjszaki Horvátországra, holott ismét Dél-Stiriának már van nehány jellemző déli és délkeleti alakja így a gyurgyalag — Merops apiaster L.

Aránylag kevésbbé fontos faunánknak egészben való alakúlására a Szarmata-síkság hatása. Az ebből való felsőbbrendű jellemző alakok közűl a bobak-marmota Arctomys bobac Schreba tarka görény Foetorius sarmaticus Keys, et Blas.

Igen fontos állatvilágunk sajátlagos jellemére nézve a monarchiánkban levő számos barlang. Kár, hogy e barlanglakókat biológiai mogyoró nyírfajd férgek még igen kevéssé tanulmányozták. Legjobban ki vannak kutatva Krajna, azután Horvátország meg Dalmáczia Karsztvidékeinek odúi és a mogyoró nyírfajd férgek meg a magyarországi barlangok a biharmegyeiek sat. Az ízeltlábúak közűl a krajnai és morvaországi barlangokban az egyenes-szárnyúak Orthopteraa magyarországiakban és karsztvidékeikben pedig, a fajok számára nézve valamennyit túlszárnyalva, a fedeles-szárnyúak Coleoptera vannak leginkább képviselve; az Adelops, Anophthalmus, Sphodrus, Pholeuon, sat.

Az osztrák-magyar mogyoró nyírfajd férgek egész faunája, ide nem számítva a földrajzi elterjedésökre nézve teljesen elégtelenűl ismert legalsó lényeket a véglényeket — Protozoavalamivel több mint E szerint az állatfajok számbeli aránya úgy áll a növényfajokéhoz Faunánk ezen alakokban való gazdagságát, miként előre is várható, csak az ízeltlábúaknak köszöni; ezek között ismét a rovarvilág az, mely magában E rendkivűl nagy mogyoró nyírfajd férgek fajt kell az osztrák-magyar monarchiának teljesen mogyoró nyírfajd férgek jelölnünk: továbbá a faj pókféléből 44, a faj százlábúból 18 fajt eddig csupán csak monarchiánkban találtak.

Nekünk fajunk van sajátlagos fajjal! Összehasonlítva e szerint a szomszéd államok kontinentális molluszkum-faunáját a mienkkel, kiderűl, hogy monarchiánknak csupán bennszülött endemikus faja is több van, mint a mennyi faja van általában, példáúl Németországnak egész molluskum-faunájában. Németországnak összesen mogyoró nyírfajd férgek faja van; Olaszországban faj molluszkumot mutattak ki.

A bennszülött alakok számát még az alsóbbrendű gerinczeseknek fajokban aránylag szegény csoportja, a kétéltűek és halak osztálya is mogyoró nyírfajd férgek a kétéltűek közűl a barlangi Proteus, a halak közűl a Salar, Aulopyge, Leuciscus, Telestes, Paraphoxinus, Chondrostoma és Gobius nemekben eloszolva, 14 faj szolgál erre bizonyítékúl.

Kiskerti körséta Zsigó Györggyel: a dió betegségei: atka és baktérium E néhány, a tárgyalandó alakcsoportok köréből inkább csak példaképen előrebocsátott adat egyelőre elég lesz talán, hogy belőlük állatviláguknak, mogyoró nyírfajd férgek kiválóbb jelenségei szerint igen röviden a következő fejezetekben fogunk beszélni, alakokban való gazdagsága kitűnjék. A hegyvidék állatvilága.

Az állatok függőleges irányban való elterjedése. Középszámmal körűlbelűl méter magasságig emelkedik az a vidék, mely a hegyi és alföldi fauna között közvetítőűl szolgál; s a két fauna között csak e magassági övön túl fejlődnek ki észrevehető különbségek. E különbségek azonban először is nem új alakok mogyoró nyírfajd férgek állanak, hanem abban, hogy egyrészt egyik-másik faj elmarad, másrészt pedig a többi fajok némelyike megszaporodik.

Tipikus és maradandóan a hegyekre szorítkozó fajok, a mi nem sok van, rendesen csak a fanövés határa közelében lépnek fel, a mely határ a völgy síkjának tenger feletti magassága, a talaj természete és az illető hegység éjszakibb, vagy délibb fekvése szerint igen feltűnően változik.

Az alföld és a hegyek közös alakjai között az egyes állatosztályokban inkább az egyedek, mint a pinworms fertőzés jelei különböző volta lép előtérbe.

Mogyoró nyírfajd férgek,

Legfeltűnőbbek e tekintetben a mogyoró nyírfajd férgek és a kétéltűek; az ízeltlábúak között a lepkék és a bogarak; de elég példa van rá az emlősök között is; s legkevesebb, a mennyire mostanig tudjuk, a madarak között. Account Options Ezek a különbségek részben minden megerőltetés nélkűl megmagyarázhatók az alkalmazkodás jelenségeiből, a szervezetnek azon érdekes képességéből, hogy bizonyos határok között lassanként hozzásímúl a teljesen megváltozott életföltételekhez, hogy megváltozik az állat természete, életmódja, színe, nagysága és termete, s így fokozatosan igen módosúlt alakoknak, esetleg hamarább vagy később új fajoknak alkotódik meg eredetők.

Ez az alkalmazkodó képesség elég szembetűnően látszik már a mogyoró nyírfajd férgek fajokon, illetőleg azokon a fajtákon, melyeknek a hegyek közt, vagy a pusztákon a szükséges szabadságot megadták. Válasz innen: európai[guru] amikor beszél, süket Válasz innen: Megszórjuk[fő] Mert amikor beszél, vagyis hangokkal és testmozgásokkal vonzza a nőstényeket, akkor valóban nem hall semmit és nem figyel semmire.

A magyar alföldi szarvasmarha és az alpesi fajták testalkotása mogyoró nyírfajd férgek különbséget, a csülkök alakját és giardiasis kórtörténet, a szarvas tulajdonságát s több másokat, mindenki ismeri. Mennyire szemparaziták asztigmatizmus és hogyan szimatol, miként kapaszkodik a hegyi szarvasmarha!

mogyoró nyírfajd férgek

És hasonló különbségek a testalkotásban, a természetben meg a helyhez való alkalmazkodásban a többi házi állatokra nézve is könnyen kimutathatók; kimutatható a hegyi lóra és a keskeny sziklás gyalogúton való biztonságára nézve; a sokáczok mogyoró nyírfajd férgek lovaira nézve, melyek hasig merűlve a mocsárba, húzzák a nehéz teherrel megrakott nyomorúlt taligát; kimutatható a sertésekről a Duna lapályain, melyek a sekély tavakban halászgatnak és magukat is módon a farkastól is védelmezik; kimutatható a kecskékről, juhokról és másokról is.

Nem kevésbbé feltűnők a testalkotásban és biologiai sajátságokban való különbségek a szabadon, vadon élő állatok körében is; így az alföldi berkek és a hegyvidék szarvasa, mogyoró nyírfajd férgek őz, mogyoró nyírfajd férgek vadmacska és számos más alak mogyoró nyírfajd férgek. Még szembeötlőbb az évszakok váltakozásának megfelelő színváltás, mint például az alpesi nyúlnak kétféle s a havasi fajdnak háromféle ruhája.

E jelenségeket illetőleg nem nehéz felismerni, hogy védelmi berendezések; de az alpesi állatoknak azon hajlamát, hogy sokkal sötétebb színt öltenek, mint a férgek kezelése emberekben gyógyszerek tünetei nyírfajd férgek a síkságokon élő képviselőiknek sajátja, még legkevésbbé sem parazita pinworm kezelés megmagyarázni.

Majd azt hiszi, hogy ennek leghathatósabb okáúl a sajátszerű hőmérsékleti viszonyokat kell tekinteni; majd azt, hogy az elégtelen napvilágítás insolatio az oka. Ismeretes mogyoró nyírfajd férgek a sötét-színűség a keresztes vipera Pelias berus hegyvidéki fejváltozatán P. Több régiónak a felvétele az áttekinthetőséget igen kevéssé mozdítja elő; bár meg kell adni, hogy a három régiónak határvonalai jelentékeny ingadozásoknak vannak alávetve és közöttük a legkülönbözőbb nemű átmenetek mogyoró nyírfajd férgek.

Baywatch -\

Az erdőöv legfelső határáig, a mogyoró nyírfajd férgek régiójáig az alföldi faunának jól ismert fajai közűl még igen számosan jutnak mogyoró nyírfajd férgek minden alpesi házikó vonzó pont itt rájok nézve, mely lakói által részben gazdag táplálékot nyújt nekik s változatosságot önt a különben egyszerű egyformaságba.

Csak ott, hol a sovány, terméketlen talaj gyér füvet táplál, hol a szakadékos kopár szirt uralkodik, csak ott van az alpesi tipusok igazi hazája, fel egész az örök hó határáig. És ez nincs ellenmondásban avval, hogy a zordon időjárás, mikor az állat legádázabb ellensége, az éhség emeli fel hatalmas szavát, a szellős magaslatok némely lakóját gyakran mélyen, egész a völgy ölére kényszeríti le. A hegyvidék emlősei. A legtöbb gerinctelen faj a Balti-tengerhez és az édesvizekhez kapcsolódik: bőségesen találhatunk itt ostorosokat, csillósokat, szivacsokat, kehelyállatokat, örvényférgeket, soksertéjűeket, előgyűrűsférgeket és zsinórférgeket, csigákat, piócákat, kagylókat és mohaállatokat.

Szárazföldi gerinctelenek hengeres-férgek, kevéssertéjűek és atkaalkatúak és a mogyoró nyírfajd férgek szárazföldi élőhelyen uralkodó rovarok - amelyek közül a legnépesebb a kétszárnyúak mogyoró nyírfajd férgek hártyásszárnyúak, bogarak, lepkék és poloskafélék is nagy számban fordulnak elő.

mogyoró nyírfajd férgek

A Nyugat-Európából már eltűnt vagy eltűnőben lévő társulások nedves rétek, mocsarak és természetes erdők nagy kiterjedése miatt Észtországban több olyan rovarfaj is fellelhető, amit a Berni konvenció különösen veszélyeztetett fajainak listájáról ismerhetünk.

Hegyvidékeink élénkítésére az emlősöknek mogyoró nyírfajd férgek rendje szolgáltatja az alakokat; ezek a denevérek, a rovarevők, a ragadozók, a rágcsálók és a kérődzők. A denevérek közűl mintegy 14 fajt állapítottak meg eddig biztosan, melyek közűl 9 faj és felső alpesi régióig előfordúl; ilyen a nagy mogyoró nyírfajd férgek kis patkósorrú denevér Rhinolophus ferrum equinum Keys.

Ezt különösen a Közép-Alpesekben találták, de életéről, szokásairól épen oly keveset tudunk, mint a rokonaiéról.

Mogyoró nyírfajd férgek. Nyírfajd fajok

Tapasztalták, hogy az erdőszélek tisztásain és az alpesi rétek fölött egész mogyoró nyírfajd férgek reggeli szürkületig vadászgat, hogy nappali tanyáúl a legszívesebben az alpesi házikókat választja és, hogy sem a széltől, sem a meleg esőtől nem irtózik.

Különben érdekes, hogy e faj Morvaországban is előfordúl.

mogyoró nyírfajd férgek

Tulajdonképen csak az alpesi cziczkány Sorex alpinus Schinz. Legközelebbi rokonairól, a vízi, erdei, mezei és házi cziczkányról Crossopus fodiens Wagn. Ugyanez mondható a vakondokról és a tüskésdisznóról. A vakondok a hegyi parazita égési kezelés különösen kedvező körülmények között túlmegy a fanövés felső határán; az Altvater-en lábnyi magasban még ott találták. A tüskés-disznó még magasabbra is felmegy.

A ragadozók közűl körűlbelűl 12 faj népesíti a mi hegyvidékeinket, de csak két faj, t. A többiek, nevezetesen a mogyoró nyírfajd férgek, a farkas, a vadmacska, a borz, a nyest és a nyuszt, a görény meg a hermelin, a menyétke és a vidra hasonlíthatatlanúl nagyobb számú egyedekben jelennek meg a síkságon energetikai paraziták az Alpesek elővidékén.

Némelyek túlmennek a törpefenyő régióján; sokszor látták, hogy a hermelin, sőt a vidra is az örök hó határa közelében vadászgatott. A vidra méter magasságig egész Tirolban gyakori.

Hogyan lehet végleg megszabadulni a parazitáktól

Monarchiánk mindkét felében igen nagy elterjedési köre van a barnamedvének; elterjedésének köre Vorarlbergtől és Tiroltól az Alpesek déli lánczának mentében egész Krajnáig és Horvátországig terjed; s esetleg még déli Stiriában is megjelenik. Ritkábban Morvaországban; a Cseherdőben az utolsó példányt ban ejtették el.

Régebben az egész alpesi területen sem volt ritkaság a férgek a fülben mit kell tenni még az Ötscher-en és a Schneebergen Alsó-Ausztriaa Lilienfeld környéki hegyekben és más helyeken is találkoztak vele; Alsó-Ausztriában az utolsó példányokat állítólag ben ejtették el egy egyenesen erre a czélra rendezett hajtóvadászat alkalmával a hohenbergi vadászterületen. Elég gyakori még a medve Krajnában, nevezetesen a Gottschee-i kerületben, hol az utolsó évtizedben elejtett medvék száma igen jelentékeny.

Nagyon el van terjedve Boszniában is, nevezetesen leggyakoribb a rogaticzai, szarajevói, focsai és travniki kerületben.